Видео:

Nehuş Çerim Ankara Konseri Нэхущ Чэрим Анкара 2

Nehuş Çerim Ankara Konseri Нэхущ Чэрим Анкара

Nartajans ekibimiz olarak çekimlerini yaptığımız Nehuş Çerim Ankara Konseri.

Nehuş Çerim Ankara Konseri - Нэхущ Чэрим Анкара

Ankara Çerkes Derneği tarafından 28.02.2015 tarihinde organize edilen Nehuş Kerim konseri. Kayıt:Nartajans irt tel: 0 542 426 48 ...

Nehuş Çerim 2016 Ankara Konseri 3 - Нэхущ Чэрим

Çerkeş Sanatçı Nahush Cherim(нэхущ чэрим) Ankara Konseri (2016) *North Caucasian artist Nahush Cherim (нэхущ чэрим) ...

Nehuş Çerim 2016 Ankara Konseri 2 - Нэхущ Чэрим

Çerkes Sanatçı Nahush Cherim(нэхущ чэрим) Ankara Konseri (2016) *North Caucasian artist Nahush Cherim (нэхущ чэрим) ...

«Мелодии души»

Концерт Ч. Нахушева.

Nehus Kerim Uzunyayla kaynar köyü festivali

Uzunyayla festivali kaynar Nahus Kerim.

нэхущ чэрим - Къайсэрыжьым и истасйоныр - çerkes müziği

Nehuş Çerim, 28.02.2015 Ankara konserinde diaspora ezgilerini seslendirdi Анкъара Адыгэ Хасэм шыригъэк1уэк1а Нэхуш ...

Нэхущ Чэрим- Хэхэс Адыгэхэм Я Макъамэхэр - Nehuş Çerim ile Diaspora Ezgileri

Нэхущ Чэрим 09.12.2016 махуэм Анкара къалэм шэк1уэк1а консэртым хэхэс адыгэ макъамэхэр щ1эл1э гъуалэ гупымрэ.

нэхущ чэрим - зэныбжьэгъуищ - çerkes müziği

Nehuş Çerim 28.02.2015 Ankara konserinde diaspora ezgilerini seslendirdi Анкъара Адыгэ Хасэм шыригъэк1уэк1а Нэхуш ...

Сольный концерт "Адама Бирмамитова" 3 часть.

Сольный концерт "Адама Бирмамитова" 3 часть.

Nehuş Çerim Kayseri Konseri Нэхущ Чэрим - 2

Nartajans ekibi olarak çekimlerini yaptığımız Nehuş Çerim Kayseri Konseri 2016 Kamera: Nartajans irt Tel: 0 542 426 48 84.

Лосан Тимур, Бэк Азамэт,Бзэрабзэ Гуп Анкара Къалэ Консэрт 3 Çerkes Müziği

25.11.2017 и махуэм Анкара къалэ и хасэм шыригъэк1уэк1а консэрт програмым Налщык къалэм къык1у къэк1уа Лосан..

Nehuş Çerim Kayseri Konseri Нэхущ Чэрим - 1

Nartajans ekibi olarak çekimlerini yaptığımız Nehuş Çerim Kayseri Konseri 2016 Kamera: Nartajans irt Tel: 0 542 426 48 84.

нэхущ чэрим - гъуэгу жыжэ - çerkes müziği

Nehuş Çerim, 28.02.2015 tarihinde Ankara Çerkes Derneği tarafından organize edilen Ankara konserinde diaspora ezgilerini ...