Видео:

нэхущ чэрим Къайсэрыжьым и истасйоныр çerkes Müziği

нэхущ чэрим - зэныбжьэгъуищ - çerkes müziği

Nehuş Çerim 28.02.2015 Ankara konserinde diaspora ezgilerini seslendirdi Анкъара Адыгэ Хасэм шыригъэк1уэк1а Нэхуш ...

нэхущ чэрим - гъуэгу жыжэ - çerkes müziği

Nehuş Çerim, 28.02.2015 tarihinde Ankara Çerkes Derneği tarafından organize edilen Ankara konserinde diaspora ezgilerini ...

нэхущ чэрим - сэ уэ узэрыслъагъурэ - çerkes müziği

28.02.2015 Ankara konserinde diaspora ezgilerini seslendirdi Nehuş Çerim. Анкъара Адыгэ Хасэм шыригъэк1уэк1а Нэхуш ...

Бзэрабзэ Гуп - Хэхэс Адыгэ Макъамэ, Жу Жансурэт И Гъыбзэ (Къайсэрыжьым и истасйоныр)

фэблагъэ.. бзэрабзэ гупым а ямакъ дахэмкlэ хэхэсу шыпсэу адыгэхэм я макъамэ дахэр дыдэlуэнс.. Дыщэплъыр..

Бзэрабзэ Гуп - Хэхэс Адыгэ Макъамэ Зэныбжьэгъуищ

Зэныбжьэгъуищ Зэныбжьэгъуищыри джэгум дыздокlуэ, Дэ дыздэкlуа мыгъуэр нахуэрэ хьойра. Уэхьайрэ-райрэ,.

Nehuş Çerim 2016 Ankara Konseri 3 - Нэхущ Чэрим

Çerkeş Sanatçı Nahush Cherim(нэхущ чэрим) Ankara Konseri (2016) *North Caucasian artist Nahush Cherim (нэхущ чэрим) ...

Нэхущ Чэрим - уэрэдыжь

Бэвыкъуэ Илъхьэмрэ Гумэ Маринэрэ я джэгум и зы теплъэгъуэ.

дэпщэщ сызыхэпхыну-нэхущ чэрим

"when will you hear me" adiga song by naxush cherim.

Бзэрабзэ Гуп - Хэхэс Адыгэ Макъамэ, КЪЫЗДЭКlУЭ

Бзэрабзэ гупым а ямакъ дахэмкlэ хэхэсу шыпсэу адыгэхэм я макъамэ дахэр дыдэlуэнс.. фэблагъэ.. Анкара 25.11.20

Первый свет - Карина Догова - сезон третий

Production by One Light Studio © 2015 Media Production and Distribution музыкальный проект "Первый Свет" Карина Догова, ...

Къэбэрдей (адыгэ) уэрам. "Къайсэрыжьым и истасйоныр".

Къэбэрдей (адыгэ) уэрамым адыгэ щ1алэгъуалэ гуп щыджэгуащ 07.09.2016-м. Мы уэрэдыр а махуэм къэ1уахэм язщ.

Бжьыхьэ. Нэхущ Чэрим усэ къоджэ

"ЖАН" жылагъуэ зэгухьэныгъэм "Гъэм и теплъэгъуэхэр" зыф1аща усэ пшыхьхэр илъэсих хъуауэ ирегъэк1уэк1ыр....

Nehuş Çerim Ankara Konseri Нэхущ Чэрим Анкара 2

Ankara Çerkes Derneği tarafından 28.02.2015 tarihinde organize edilen Nehuş Kerim konseri. Анкъара Адыгэ Хасэм ...