Видео:

нэхущ чэрим Къайсэрыжьым и истасйоныр çerkes Müziği

нэхущ чэрим - зэныбжьэгъуищ - çerkes müziği

Nehuş Çerim 28.02.2015 Ankara konserinde diaspora ezgilerini seslendirdi Анкъара Адыгэ Хасэм шыригъэк1уэк1а Нэхуш ...

нэхущ чэрим - гъуэгу жыжэ - çerkes müziği

Nehuş Çerim, 28.02.2015 tarihinde Ankara Çerkes Derneği tarafından organize edilen Ankara konserinde diaspora ezgilerini ...

нэхущ чэрим - сэ уэ узэрыслъагъурэ - çerkes müziği

28.02.2015 Ankara konserinde diaspora ezgilerini seslendirdi Nehuş Çerim. Анкъара Адыгэ Хасэм шыригъэк1уэк1а Нэхуш ...

дэпщэщ сызыхэпхыну-нэхущ чэрим

"when will you hear me" adiga song by naxush cherim.

Adiga song - Nafesh Karim (Нэхущ Чэрим) - Рихьэния (Rihaniya)

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, ...

Нэхущ Чэрим ( Сатаней )

Автор : Ийяд Жемухов.

Нэхущ Чэрим

Автор : Ийяд Жемухов.

Сыадыгэщи - АдыгэбзэкIэ сопсалъэ! (Нэхущ Чэрим)

Хабзэ зымыщIэр мэбгъунлъэ, Бзэм елъэпауэр дохуэх. Видеуэр тезыхар - Жэмыхъуэ Зэур. Къызэзыгъэпэщар - Дым.

Adiga song - Nafesh Karim (Нэхущ Чэрим) - Чэщ мэзагъор къабзэ

Нэфышъ Чэрим - Чэщ мэзагъор къабзэ.

Нэхущ Чэрим Махуэшхуэ джэгу

Нэхущ Чэрим Махуэшхуэ джэгу.

Бжьыхьэ. Нэхущ Чэрим усэ къоджэ

"ЖАН" жылагъуэ зэгухьэныгъэм "Гъэм и теплъэгъуэхэр" зыф1аща усэ пшыхьхэр илъэсих хъуауэ ирегъэк1уэк1ыр....

Бзэрабзэ Гуп - Хэхэс Адыгэ Макъамэ, Жу Жансурэт И Гъыбзэ (Къайсэрыжьым и истасйоныр)

фэблагъэ.. бзэрабзэ гупым а ямакъ дахэмкlэ хэхэсу шыпсэу адыгэхэм я макъамэ дахэр дыдэlуэнс.. Дыщэплъыр..

Хазем УЭТЕЙ "Зэныбжьэгъуищ"

Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию первый клип репатрианта из Сирии Хазема Уэтей. Его беспла

Nehuş Kerim

Nehuş Kerim.

Adiga song - Nafesh Karim (Нэхущ Чэрим) - Синанэ дахэ

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, ...