Видео:

Хатти Къафэ (Нэхущ Черим Дахэжан)

Черим – Дахэжан

Юбилейное шоу Черима Нахушева «Дарю Добро» в Crocus City Hall (Москва), 26 марта 2014. Официальный сайт: ...

Adiga song - Nafesh Karim (Нэхущ Чэрим) - Дахэжан

By Нэфышъ Чэрим (Нэхущ Чэрим)

Дахэжан - Бетал Иванов - Азамат Беков - Аслъэн ТхьэкIумащIэ - Оксана Хакулова

The song Дахэжан preformed by the artists: Betal Ivanov, Azamat Bekov, Aslan Tehakumasha and Oksana Hakulova in Amman, ...

Дахэжан 15.04.2019г "Уэредадэ" (Oredada) гуп

По дороге из Черкесска в Нальчик. Науркан Битоков Зауркан Битоков Астемир Теркулов Алим Карданов Аслан.

Adiga song - Къуныжъ Хьэждал - Дахэжан

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, ...

HATTI - Хатти Уей-Уей!

HATTI - Хатти Уей-Уей!

Жьым фымыщl и Жагъуэ - Нэхущ Чэрим

لا تزعج المسن - غناء: كريم نخوش الترجمة: بسام حاج حسن لبسروق - ЗэдзэкI.: Лъэпцэркъо Бэсам.

Nakhush Cherim & Hatti

"Си дадэ"

Сыадыгэщи - АдыгэбзэкIэ сопсалъэ! (Нэхущ Чэрим)

Хабзэ зымыщIэр мэбгъунлъэ, Бзэм елъэпауэр дохуэх. Видеуэр тезыхар - Жэмыхъуэ Зэур. Къызэзыгъэпэщар - Дым.