Видео:

Уэрэдым и дуней Нэхущ Чэрим

дэпщэщ сызыхэпхыну-нэхущ чэрим

"when will you hear me" adiga song by naxush cherim.

Уэрэдым и дуней - Дзыбэ Мыхьамэт

ГТРК Карачаево-Черкесия Уэрэдым и дуней Песенный край - Дзыбэ Мыхьамэт 20.01.2016.

Nehuş Çerim НЭХУЩ ЧЭРИМ Адыгэ Уэрэд 1990 lar

1989 илъэсым Нэхущ Чэримрэ Лосан Тимур

Сыадыгэщи - АдыгэбзэкIэ сопсалъэ! (Нэхущ Чэрим)

Хабзэ зымыщIэр мэбгъунлъэ, Бзэм елъэпауэр дохуэх. Видеуэр тезыхар - Жэмыхъуэ Зэур. Къызэзыгъэпэщар - Дым.

Уэрэдым и дуней - 26.04.2016

ГТРК Карачаево-Черкесия Уэрэдым и дуней Песенный край 26.04.2016.

Уэрэдым и дуней - 06.12.2016

ГТРК Карачаево-Черкесия Уэрэдым и дуней Песенный край 06.12.2016.

Legunygem sebgehyg

Provided to YouTube by Believe SAS Legunygem sebgehyg · Magamet Dzybe Circassian Music, Vol. 8 ℗ Kavkaz Music по ...

Дзыбэ Мухамэд - Сыгум уимык1ыжь

01.08.2013 Непэ ти мэфэк1 Мыекъуапэ кьалэм ишэпсеурэ ц1ыфхэр мэтхэжыхь :)

Бзэрабзэ Гуп - Гъуэгу Жыжьэ - Хамэ Хэку

Гъуэгу жыжьэ сыкъик1ри нобэ Сэ хьэщ1эу сыкъыпхуэк1уащ Гъуэгу жыжьэ сыкъик1ри нобэ Сэ хьэщ1эу сыкъыпхуэк1

Уэрэдым и дуней - Лосан Тимур

ГТРК Карачаево-Черкесия Уэрэдым и дуней Песенный край - Лосан Тимур 14.06.2016.

Дэхэ бын 19.01.2017

Адыгэ ТВ.

Мэт Жан "Хэт епта сигъатхэ?

орэд. Тхьабысымэ У. гущ. Ф Бэлъкъар. реж. Нэхэе Ю.

Ğuegu Jıje (Гъуэгу Жыжьэ) Şarkısının Hikayesini Sasık Şamil Anlatıyor

Çerkes Diasporasının önemli müzik eserlerinden olan ve severek dinlediğimiz kafe ritmindeki ğogu jıje kafe müziğinin hikayesini ...

Чарим Озроков Псысэ Дахэ (Сказочные мысли)

Заслуженный Артист Южной Осетии Чарим Озроков на свадьбе Арсена и Фатимы Ашхамаховых с песней Псысэ Да

Быф ЗулIкъарней и уэрэд

Circassian folk song, уэрэдыжь.